Thứ năm, 03 Tháng 9 2015

Lịch chiếu phim rạp Ngọc Khánh

Lịch chiếu phim Rạp Ngoc khanh, THỨ NĂM ngày 20/10/2011

Lịch chiếu phim Rạp Ngoc khanh, THỨ NĂM ngày 20/10/2011

HOTBOY NỔI LOẠN

Phòng chiếu: 1

Giờ chiếu: 10H30,12H30, 14H30, 16H30, 18H30, 20H30

Nội dung phim

Độ dài: 100 PHÚT

 

ĐIỆP VIÊN KHÔNG KHÔNG THẤY

Phòng chiếu: 2

Giờ chiếu: 10H15, 12H15, ......

 

Lịch chiếu phim Rạp Ngoc khanh, THỨ TƯ ngày 19/10/2011

Lịch chiếu phim Rạp Ngoc khanh, THỨ TƯ ngày 19/10/2011

HOTBOY NỔI LOẠN

Phòng chiếu: 1

Giờ chiếu: 10H30,12H30, 14H30, 16H30, 18H30, 20H30

Nội dung phim

Độ dài: 100 PHÚT

 

ĐIỆP VIÊN KHÔNG KHÔNG THẤY

Phòng chiếu: 2

Giờ chiếu: 10H15, 12H15, 14H15, 16H15, 18H15, 20H15

Nội dung phim

Độ dài: ......

 

Lịch chiếu phim Rạp Ngoc khanh, THỨ BA ngày 18/10/2011

Lịch chiếu phim Rạp Ngoc khanh, THỨ BA ngày 18/10/2011

HOTBOY NỔI LOẠN

Phòng chiếu: 1

Giờ chiếu: 10H30,12H30, 14H30, 16H30, 18H30, 20H30

Nội dung phim

Độ dài: 100 PHÚT

 

ĐIỆP VIÊN KHÔNG KHÔNG THẤY

Phòng chiếu: 2

Giờ chiếu: 10H15, 12H15, 14H15, 16H15, 18H15, 20H15

Nội dung phim

Độ dài: ......

 

Lịch chiếu phim Rạp Ngoc khanh, THỨ HAI ngày 17/10/2011

Lịch chiếu phim Rạp Ngoc khanh, THỨ HAI ngày 17/10/2011

HOTBOY NỔI LOẠN

Phòng chiếu: 1

Giờ chiếu: 10H30,12H30, 14H30, 16H30, 18H30, 20H30

Nội dung phim

Độ dài: 100 PHÚT

 

ĐIỆP VIÊN KHÔNG KHÔNG THẤY

Phòng chiếu: 2

Giờ chiếu: 10H15, 12H15, 14H15, 16H15, 18H15, 20H15

Nội dung phim

Độ dài: ......

 

Lịch chiếu phim Rạp Ngoc khanh, CHỦ NHẬT ngày 16/10/2011

Lịch chiếu phim Rạp Ngoc khanh, CHỦ NHẬT ngày 16/10/2011

HOTBOY NỔI LOẠN

Phòng chiếu: 1

Giờ chiếu: 10H30,12H30, 14H30, 16H30, 18H30, 20H30

Nội dung phim

Độ dài: 100 PHÚT

 

ĐIỆP VIÊN KHÔNG KHÔNG THẤY

Phòng chiếu: 2

Giờ chiếu: 10H15, 12H15, 14H15, 16H15, 18H15, 20H15

Nội dung phim

Độ dài: ......

 

Lịch chiếu phim Rạp Ngoc khanh, THỨ BẢY ngày 15/10/2011

Lịch chiếu phim Rạp Ngoc khanh, THỨ BẢY ngày 15/10/2011

HOTBOY NỔI LOẠN

Phòng chiếu: 1

Giờ chiếu: 10H30,12H30, 14H30, 16H30, 18H30, 20H30

Nội dung phim

Độ dài: 100 PHÚT

 

ĐIỆP VIÊN KHÔNG KHÔNG THẤY

Phòng chiếu: 2

Giờ chiếu: 10H15, 12H15, 14H15, 16H15, 18H15, 20H15

Nội dung phim

Độ dài: ......